เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาซื้อ จำนวน 1 โครงการ
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุการศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์เตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก จำนวน  4 ศูนย์  ดังนี้

       

        1. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเขาน้อย  งบประมาณ  141,100.- บาท  ราคากลาง  141,196.-บาท

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาใหญ่              งบประมาณ  113,900.- บาท  ราคากลาง  114,029.-บาท

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักเนียน          งบประมาณ    51,000.- บาท   ราคากลาง   51,576.-บาท

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขันหมาก         งบประมาณ   56,100.- บาท    ราคากลาง   56,302.-บาท

                     รวมราคากลางทั้งสิ้น  363,103.-บาท  (สามแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามบาทถ้วน)

                        รวมราคางบประมาณทั้งสิ้น  362,100.-บาท  (สามแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

             

โโ       โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 449 คน