เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ

ได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมนัส เพ็งสุทธิ์ ถึงบ้านนายสมหมาย งามขำ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลเขาน้อย  เป็นเงิน 522,000  บาท

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอาจิณ ถึงบ้านนายโอภาส  หมู่ที่ 4  ตำบลเขาน้อย  เป็นเงิน 522,000  บาท

3. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการี่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เป็นเงิน 126,000  บาท

4. โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมบูรณ์  ถึงบ้านนายวันรัตน์  เกลี้ยงขำ (ตอนที่ 3 ) หมู่ที่ 4  เป็นเงิน 522,000  บาท

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 417 คน